Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 868 lượt xem

Trong PHP, hiện tại chúng ta có thể sử dụng 4 loại vòng lặp khác nhau đó là for(), while() và foreach(). Mỗi kiểu vòng lặp sẽ có cách làm việc khác nhau

  • for: Lặp 1 hành động với số lần nhất định
  • while: Lặp 1 hành động dựa theo điều kiện cụ thể mà nó trả về là True
  • do while: Tương tự hàm while, nhưng có thể đặt điều kiện vào hàm do() và lặp lại các code này dựa theo điều kiện nhất định
  • foreach: Sử dụng để lặp các khóa và giá trị trong 1 dữ liệu mảng
Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn