Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 2825 lượt xem

Hàm khởi tạo ( _contruct )

Hàm khởi tạo là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp. Nó sẽ được tự động gọi đến khi một đối tượng của lớp đó được khởi tạo.

Một hàm khởi tạo sẽ khác những hàm thông thường ở những điểm sau:

  • Có tên trùng với tên lớp
  • Không có kiểu dữ liệu trả về ( kể cả kiểu void)
  • Tự động được gọi khi một đối tượng thuộc lớp được tạo ra
  • Nếu chúng ta không khai báo một hàm tạo, trình biên dịch C++ sẽ tự động tạo một hàm tạo mặc định cho chúng ta (sẽ là hàm ​​không có tham số nào và có phần thân trống).

Hàm hủy ( _destruct )

Hàm huỷ cũng là một hàm thành viên đặc biệt giống như hàm tạo, nó được dùng để phá huỷ hoặc xoá một đối tượng trong lớp.

Hàm hủy được gọi tự động khi một đối tượng thoát khỏi phạm vi của nó (Scope):

  • Một chức năng kết thúc.
  • Chương trình kết thúc.
  • Một khối chứa các biến cục bộ kết thúc.
  • Một toán tử delete được gọi

Một hàm hủy sẽ khác những hàm thông thường ở những điểm sau:

  • Cũng giống với hàm tạo, hàm huỷ có tên trùng với tên của lớp, nhưng điểm khác biệt ở đây là sẽ có thêm ~ ở đầu.
  • Hàm huỷ là một hàm không có đối số truyền vào, và cũng không trả về giá trị ( kể cả void)
Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn