Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 799 lượt xem

Trong tính kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cha đều sử dụng được ở lớp con, nhưng thực tế có những thuộc tính và phương thức ở lớp cha không muốn lớp con có thể truy cập vào. Cũng như ở lớp con cũng có những thuộc tính và phương thức chỉ muốn sử dụng riêng trong đối lớp đó thôi đó chứ không được truy xuất ở ngoài lớp.

Để giải quyết vấn đề này ta sẽ tìm hiểu các mức truy cập private, protectedpublic trong lập trình hướng đối tượng.

Public

Có thể truy cập thuộc tính, phương thức trong class từ bất cứ vị trí

Khi khai báo thuộc tính là public ta có thể dùng từ khóa var để thay thế cho public

Protected

Không thể truy cập vào thuộc tính, nhưng có thể truy cập từ các lớp con

Private

Không thể truy cập vào bất cứ đâu ngoài phạm vi trong lớp đó

Mức truy cập private thường được sử dụng với:

  • Các thuộc tính dữ liệu nhằm bảo vệ chúng, tránh sự truy cập tự do từ bên ngoài. Các thuộc tính này sẽ có những hàm SET và GET gán và lấy dữ liệu.
  • Các phương thức trung gian tính toán trong nội bộ của đối tượng mà ta k muốn bên ngoài có thể can thiệp vào.
Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn