Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 797 lượt xem

Trong thực tế, chúng ta thường gặp các loại thông tin được thể hiện dưới dạng một danh sách. Nếu như biểu diễn mỗi mục trong danh sách thông qua một biến thì chương trình sẽ rất phức tạp. Để đơn giản hóa việc khai báo và quản lý danh sách, phần lớn các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ việc tạo ra một biến duy nhất có thể lưu trữ được cấu trúc dữ liệu dạng danh sách đó chính là Mảng.

Chuỗi trong PHP

Chuỗi được để trong dấu " " hoặc ' '

Nối chuỗi

Sử dụng dấu chấm " . " để nối chuỗi

Lấy độ dài của chuỗi

echo strlen("Nguyễn Văn A")

Đếm số từ trong chuỗi

echo str_word_count(" everyone ")

Tìm kiếm trong chuỗi

echo strpos("Hello word", "word")

Thay thế ký tự trong chuỗi

str_replace("word", "Dolly", "Hello word")

Mảng trong PHP

Mảng trong PHP là một phần tử rất quan trọng, nó là 1 biến chứa được nhiều phần tử và cho phép chúng ta sắp xếp thứ tự, lưu trữ hoặc xóa bỏ phần tử trong mảng.

Cấu trúc mảng

$a = array(key=>value)

Cách khởi tạo mảng

  • $a = array(1, 2, 3);
  • $a = [1, 2, 3];

Các loại mảng trong PHP

  • Mảng tuần tự
  • Mảng không tuần tự
  • Mảng đa chiều ( Trong các phần tử trong mảng có thể là một mảng nữa )

Câu điều kiện trong PHP

  • if và else và elseif
  • switch case ( sử dụng break; để kết thúc 1 vế )
Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn