Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 30/12/2021 | 572 lượt xem

Khái niệm PHP

PHP ( Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã HTML.

Ưu điểm của PHP

 • Tối ưu hóa cho các ứng dụng web, có tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java nên dễ dàng triển khai
 • Chạy được trên nhiều nền tảng máy chủ như Apache, Nginx, IIS,...
 • PHP hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu ( MySql, Oracle, MSSQL,...)
 • Cộng đồng phát triển lớn nên có nhiều tài liệu tham khảo và các khóa học...
 • Mã nguồn mở miễn phí

Cơ chế hoạt động của PHP

 

Ngôn ngữ lập trình PHP

Cách cài đặt PHP

Cách 1: Cài Apache, MySQL, PHP

Cách 2: Cài Xampp

Chú ý: Các project nằm trong thư mục httdocs

Cài công cụ lập trình ( IDE )

 • PHP Storm
 • Subline Text

Các đoạn mã lệnh PHP được đặt trong các cặp thẻ:

 • <? ?>
 • <?php ?>
 • <script language="php"> </script>

Các câu lệnh ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy ";", không biệt biệt khoảng trắng, xuống dòng hay tab

Commnet trong PHP ( Ghi chú )

 • // Ghi chú 1 dòng
 • # Ghi chú 1 dòng
 • /** Ghi chú nhiều dòng **/

Output dữ liệu

 • Lệnh echo ( echo "Tôi là Nguyễn Văn A" )
 • Lệnh var_dump ( var_dump("Nguyễn Văn A") )

Khai báo biến trong PHP

Các biến trong PHP bắt đầu bằng $, sau đó là tên biến và giá trị của biến

Các quy định đặt tên biến

 • Tên biến không được bắt đầu bằng số
 • Tên biến không phân biệt chữ hoa, chữ thường
 • Tên biến chỉ bao gồm các chữ cái alpha, số hoặc gạch dưới

Các kiểu dữ liệu trong PHP

 • boolean ( bool)
 • interger (int)
 • double
 • float
 • string
 • array
 • object

Phạm vi biến trong PHP

Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm thì được xem như là một biến cục bộ và nó chỉ được tham chiếu trong hàm đó. Bất kể việc gán giá trị cho biến bên ngoài hàm đều xem như là biến hoàn toàn khác với biến trong hàm đó.

Biến toàn cục: Một biến toàn cục có thể truy cập được bất kỳ phần nào trong chương trình. Tuy nhiên để khai báo biến toàn cục ta đặt từ khóa "Global" ở phía trước.

Ví dụ: $x = 2; trong hàm sẽ khai báo global $x;

Biến static: Biến static không bị mất giá trị của nó khi thoát khỏi hàm. Bạn có thể khai báo biến static ta đặt từ khóa "Static" ở phía trước.

Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn