Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 1044 lượt xem

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và từ đó hệ thống có thể đưa ra những quyết định về quyền hạn hoặc là những tùy chọn riêng tư

Giống nhau:

  • Session và Cookie là 2 phương pháp làm việc để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống
  • Cả 2 có chung chức năng là lưu trữ dữ liệu

Khác nhau:

  • Session lưu trữ dữ liệu ở Server
  • Cookie lưu trữ dữ liệu ở Client

Khi sử dụng Session  sử dụng hàm khởi tạo session_start();

Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn