Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 747 lượt xem

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng rất nhiều hàm khác nhau, hoặc có thể tự tạo hàm cho riêng mình. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường được sử dụng nhất trong PHP

Hàm là một chương trình thực hiện 1 tác vụ cụ thể, chúng thực chất là những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn. Hàm là một phương pháp lập trình hướng thủ tục trong ngôn ngữ PHP và các ngôn ngữ khác.

Giúp người dùng kiểm soát code, không phải code nhiều lần cho các chức năng giống nhau

Có 2 loại hàm

  • Hàm có giá trị trả về
  • Hàm không có giá trị trả về

Cú pháp

function function_name($value){

// Các lệnh thực thi trong hàm

$value = 10;

}

$a = 20;

function_name($a);

Khi gọi chỉ cần gõ: function_name();

$value: Tham trị - Là các biến được truyền vào để hàm xử lý

$a: Tham chiếu - Là biến được lấy giá trị cuối cùng

Require và include trong PHP

Trong PHP để có thể chèn nội dung của file khác vào file PHP hiện tại, chúng ta dùng hàm require() và hàm include(). Việc này có tác dụng nhất quán và tiết kiệm thời gian code.

Sự khác nhau giữ Require và Include

Require: Sau khi chèn file, nếu có lỗi xảy ra thì nó sẽ thông báo lỗi và không chạy các đoạn code tiếp theo

Include: Sau khi chèn file, nếu có lỗi xảy ra thì nó vẫn sẽ chạy các đoạn code tiếp theo.

Ngoài ra còn có các hàm như require_one và include_one có tác dụng 2 hệt nhưng chỉ là chèn 1 lần duy nhất.

Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn