Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 587 lượt xem

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện. Từ biểu thức 4 + 5 là bằng 9. Ở đây, 4 và 5 được gọi là các toán hạng và + được gọi là toán tử.

Toán tử số học

 • + Cộng 2 số $a + $b
 • - Trừ 2 số $a - $b
 • * Nhân 2 số $a * $b
 • / Chia 2 số $a / $b
 • % Chia lấy số dư 2 số $a % $b
 • -- Giảm xuống 1 đơn vị $a -- <=> $a = $a - 1
 • ++ Tăng lên 1 đơn vị $a ++ <=> $a = $a + 1

Toán tử so sánh

 • == So sánh bằng $a == $b
 • <= Bé hơn hoặc bằng $a <= $b
 • >= Lớn hơn hoặc bằng $a >= $b
 • < Bé hơn $a < $b
 • > Lớn hơn $a > $b
 • === So sánh đồng nhất, cả về kiểu dữ liệu và giá trị của biến $a === $b
 • != So sánh khác $a != $b

Toán tử logic

 • && hoặc and: Thỏa mãn cả 2 điều kiện là true hay ngược lại là false. Ví dụ $a && $b
 • || hoặc or: Hoặc chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện thì true còn không thỏa mãn là false. Ví dụ $a || $b
 • !: Phủ định của giá trị. Nếu $a là True thì !$a là False và ngược lại

Toán tử kết hợp

 • +=: $a += $b <=> $a + $b
 • -=: $a -= $b <=> $a - $b
 • *=: $a *= $b <=> $a * $b
 • /=: $a /= $b <=> $a / $b
 • %=: $a %= $b <=> $a % $b
Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn